Thông báo về Quyền riêng tư của Ứng viên tại FrieslandCampina

Paragraphs

Nội dung

Quy định về Quyền riêng tư này giải thích lý do và cách thức FrieslandCampina thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn với tư cách là ứng viên tại công ty chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nào từ bạn?

Thông tin cá nhân là thông tin cho chúng tôi biết điều gì đó về bạn, hoặc kết nối chúng tôi với bạn với tư cách là một cá nhân. Bạn chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi khi ứng tuyển tại FrieslandCampina bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (dành cho công việc), số điện thoại (dành cho công việc), địa chỉ và hồ sơ cá nhân. Ngoài ra, một số thông tin khác có thể cần được thu thập cho những vị trí đặc thù (ví dụ: giấp phép lái xe, bài kiểm tra đánh giá năng lực), hoặc do yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

 • LIên lạc với bạn về hồ sơ ứng tuyển, hoặc những vị trí cần tuyển trong tương lai (cụ thể như sau)
 • Quy trình tuyển dụng.
 • Ký hợp đồng lao động và bắt đầu làm việc
 • Phân tích và báo cáo nội bộ

Chúng tôi có cần  phải hỏi sự đồng ý của bạn khi  sử dụng thông tin cá nhân của bạn không?

Chúng tôi cần phải có sự đồng ý của bạn để lưu trữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn 4 tuần, nhằm thông tin đến bạn những vị trí tuyển dụng mới(cụ thể như sau). Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất các bước cần thiết cho việc chuẩn bị hợp đồng lao động, và để hỗ trợ cho quyền lợi hợp pháp của FrieslandCampina khi phân tích và báo cáo về các hoạt động tuyển dụng của công ty.

Ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn?

Chỉ những Nhân sự có liên quan đến quy trình tuyển dụng được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, ví dụ: Quản lý trực tiếp, Quản lý nhân sự, Nhân sự tuyển dụng.

FrieslandCampina sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác bên ngoài, trừ khi những đối tác đó được chúng tôi chỉ định và đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn. FrieslandCampina sử dụng các phần mềm từ nhà cung cấp bên thứ ba cho quy trình tuyển dụng bao gồm:

 • Drupal
 • SOLR
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Chúng tôi có thể  cung cấp thông tin cá nhân của bạn  cho các cơ quan giám sát, cơ quan tài chính, cơ quan điều tra nếu có yêu cầu từ pháp luật.

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

FrieslandCampina cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện một số biện pháp bảo mật tuyệt đối như sau:

 

 • Chúng tôi xóa hoặc ẩn danh tất cả thông tin cá nhân không sử dụng.
 • FrieslandCampina có chính sách và quy định để bảo mật thông tin cá nhân của bạn không bị sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc tiết lộ cho những người không có thẩm quyền.
 • Chỉ những nhân viên cụ thể được ủy quyền mới được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn, và họ phải giữ bí mật những thông tin này.
 • Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi đã ký hợp đồng bảo mật, bao gồm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, với họ.

FrieslandCampina lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

FrieslandCampina lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho qui trình tuyển dụng, và tối đa 4 tuần sau khi hoàn tất quy trình. Khi ứng tuyển, chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý của bạn cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin trong 24 tháng để liên lạc nếu chúng tôi có thông tin về những vị trí tuyển dụng mới.

Quyền lợi của tôi là gì?

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp tổng quan về thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin được chứng minh không chính xác hoặc trong trường hợp được lưu trữ theo cách vi phạm luật bảo vệ thông tin, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin này. Bạn cũng có thể rút lại thỏa thuận đồng ý thông báo những vị trí tuyển dụng mới đến bạn bất cứ lúc nào, việc này không ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin của bạn một cách hợp pháp trước thời điểm bạn rút lại thỏa thuận. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi nhận bản sao thông tin cá nhân của bạn để chuyển thông tin đến một công ty khác trong phạm vi của luật định. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra những giới hạn nhất định về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn cho rằng chúng tôi đã vi phạm quyền riêng tư của bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi đơn khiếu nại và sẽ được xử lý bởi bộ phận quản lý Quyền riêng tư toàn cầu của FrieslandCampina. Nếu luật pháp địa phương cho phép, bận cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ thông tin của đất nước bạn.

Yêu cầu của bạn có thể gửi về GlobalTalentAcquisition@frieslandcampina.com. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu không hợp lý, hoặc có thể đe dọa đến Quyền riêng tư của người khác, hoặc khi chúng tôi không thể xác định danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể từ chối các yêu cầu cung cấp Quyền truy cập không tuân theo luật pháp địa phương.

Thông báo về Quyền riêng tư này được cập nhật vào tháng 3/2022