FrieslandCampina Sollicitanten Privacy Verklaring

Paragrafen

Content

Deze Sollicitanten Privacy Verklaring legt uit waarom en hoe Frieslandcampina uw persoonsgegevens als sollicitant verzameld, gebruikt en beveiligd.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?
Persoonsgegevens vertellen iets over u of de connectie tussen FrieslandCampina en u als persoon. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u voor een positie bij FrieslandCampina solliciteert. De persoonsgegevens die wij verzamelen bevatten uw naam, (werk)e-mail, (werk)telefoonnummer, adres en CV. Extra gegevens kunnen gevraagd worden, omdat deze nodig zijn voor specifieke posities (bijv. rijbewijs, beoordelingstestuitslag) of voor juridische redenen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden gebruiken:

 • Contacteren over uw sollicitatie of toekomstige vacatures (zoals hieronder gespecificeerd)
 • De selectieprocedure
 • Contractuele afspraken en onboarding
 • Analyses en interne rapportages op geaggregeerd niveau

Waarom moet u ons toestemming geven om uw persoonsgegevens te gebruiken?
Uw toestemming is alleen nodig om uw persoonlijke gegevens langer dan 4 weken te bewaren, zodat wij u kunnen informeren over nieuwe vacatures (zoals hieronder gespecificeerd). Uw persoonsgegevens worden gebruikt om alle noodzakelijke stappen te nemen voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst en om het gerechtvaardigde belang van FrieslandCampina te dienen bij het analyseren van en rapporteren over haar wervingsactiviteiten.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Alleen geautoriseerd FrieslandCampina personeel dat betrokken is bij het sollicitatieproces heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de personeelsmanager, HR manager en recruiter.

FrieslandCampina zal uw gegevens niet beschikbaar stellen voor partijen buiten Frieslandcampina, tenzij deze partijen geïnstrueerd zijn door ons en adequaat uw gegevens beschermen. FrieslandCampina gebruikt software van derde partijen voor het selectieproces:

 • Drupal
 • SOLR
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Wij zouden persoonsgegevens kunnen verstrekken aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en/of onderzoeksinstanties als FrieslandCampina hier wettelijk toe verplicht is.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

FrieslandCampina doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij hebben verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking:

 

 • Wij verwijderen of anonimiseren alle persoonsgegevens die wij niet langer nodig hebben.
 • FrieslandCampina heeft een informatiebeveiligingsbeleid om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde personen.
 • Alleen speciaal geautoriseerd personeel mag uw persoonlijke gegevens verwerken en zij zijn verplicht deze vertrouwelijk te behandelen.
 • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als wij een schriftelijke overeenkomst met hen hebben. Dit contract bevat clausules die uw gegevens beschermen.

Hoe lang bewaart FrieslandCampina uw persoonsgegevens?

FrieslandCampina bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het sollicitatieproces, met een maximum van 4 weken nadat het proces is afgerond. Bij uw sollicitatie kunt u ermee instemmen dat wij uw gegevens 24 maanden bewaren om informatie over nieuwe vacatures te ontvangen.

Wat zijn mijn rechten?
Op verzoek verstrekken wij u een overzicht van uw persoonsgegevens. Als de informatie onjuist blijkt te zijn of als deze lijkt te zijn opgeslagen in strijd met de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen wij deze corrigeren of verwijderen. U kunt uw toestemming om u te informeren over nieuwe vacatures ook op elk moment intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik van uw gegevens voorafgaand aan de intrekking. U kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens te sturen om deze door te geven aan een ander bedrijf, voor zover dit recht u wordt verleend door de toepasselijke wetgeving. U kunt ons ook vragen om bepaalde beperkingen op te leggen aan het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u van mening bent dat wij uw privacy hebben geschonden, kunt u ons een klacht sturen die zal worden behandeld door onze Global Privacy Manager. Als de lokale wetgeving hierin voorziet, kunt u ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Uw verzoeken kunnen worden gestuurd naar GlobalTalentAcquisition@frieslandcampina.com. Wij kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar kunnen brengen of wanneer wij uw identiteit niet kunnen vaststellen. Wij kunnen ook verzoeken weigeren waarvoor toegang niet vereist is door de lokale wetgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in maart 2022.