Kiện toàn hiệu suất

Kiện toàn hiệu suất
Paragraphs

Tiêu đề
Liên tục cải thiện là cốt lõi của những gì chúng tôi làm

Nội dung

Liên tục tìm kiếm cải tiến là những gì chúng tôi làm mỗi ngày tại FrieslandCampina. Với tư duy cải tiến, các chuyên gia kiện toàn hiệu suất của chúng tôi góp phần tối ưu hóa quy trình của chúng tôi, mà còn tạo ra một môi trường cải tiến liên tục. Trong nhà máy của chúng tôi, an toàn và cải tiến liên tục có tầm quan trọng tối thượng. Chúng tôi thực hiện hàng trăm sáng kiến kỹ thuật và sản phẩm, với giá trị hơn nửa tỷ Euros mỗi năm.  

Để đóng góp cho một thế giới tốt hơn, chúng tôi giảm khí thải CO2 của chúng tôi bằng cách sử dụng năng lượng xanh. Trong 2020 nhà máy và văn phòng của chúng tôi sẽ chạy 100% trên năng lượng xanh. Hơn nữa, chúng tôi cải thiện năng lượng và hiệu quả nước hơn nữa mỗi năm thêm 2%. Nếu bạn làm việc trong bộ phận kiện toàn hiệu suất tại FrieslandCampina, bạn sẽ luôn đóng góp để đạt được tính bền vững và các mục tiêu an toàn của chúng tôi trong công việc hàng ngày của bạn. 

Làm việc trong bộ phận Kiện toàn hiệu suất nghĩa là

  • Tăng năng suất và giảm tổn thất  
  • Cải tiến quy trình mỗi ngày  
  • Quản lý thay đổi  
  • Cộng tác là then chốt 

 

Continuous Improvement Manager

Tiêu đề
Quản lý vận hành mang tầm thế giới

Nội dung

Chúng tôi xử lý 10.000.000.000 kg sữa một năm vào một loạt các sản phẩm. Chuỗi cung ứng phức tạp của chúng tôi và nhiều quy trình sản xuất dẫn đến cơ hội vô tận để cải thiện. Làm việc trong bộ phận Kiện toàn hiệu suất,  bạn sẽ hỗ trợ các nhà máy của chúng tôi trong tối ưu hóa sản lượng đầu ra trong quá trình kinh doanh hàng ngày. Các đội Kiện toàn hiệu suất của chúng tôi đang triển khai chương trình WCOM Reloaded, còn được gọi là quản lý vận hành mang tầm thế giới. Chương trình chuyển đổi này được thực hiện tại các nhà máy của chúng tôi trên toàn cầu. 

Tiêu đề
#JobsThatMatter trong kiện toàn hiệu suất

Nội dung

FrieslandCampina có các chuyên gia Kiện toàn hiệu suất trong các mảng khác nhau. Đa dạng từ các nhà quản lý cải tiến liên tục để  Process Safety Engineers, Operational Excellence Leads or chuyên gia SHE.

Tìm phòng ban

Chuỗi cung ứng và hậu cần

Chuỗi cung ứng và hậu cần
Supply Chain & Logistics Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ

Giao tiếp , Nhân sự, Pháp Lý, Tài chính , Công nghệ thông tin & Kĩ thuật số, Thu mua
Supporting service in vietnam

Dự án và Quản lý chung

Quản lý dự án, Ban Giám đốc
Project & General Management

Phát triển thương mại và kinh doanh

Nghiên cứu và Phát triển , Kinh doanh & Tiếp thị
Phát triển thương mại và kinh doanh

Vận hành, Công nghệ & An toàn

Kỹ thuật và công nghệ , Vận hành & sản xuất, Kiện toàn hiệu suất , Chất lượng, An toàn, Sức khỏe và Môi trường
Operations, Technology & Safety