Tuyên bố từ chối trách nhiệm của FrieslandCampina

Paragraphs

Tiêu đề
Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Nội dung

Tất cả các thông tin trên trang thông tin điện tử của FrieslandCampina đều đã được kiểm duyệt. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào, chẳng hạn như thiệt hại hoặc mất lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng, tin tưởng vào các thông tin và hành động trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì hoạt động thường trực của trang thông tin điện tử, và không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại liên quan đến gián đoạn đường truyền. FrieslandCampina có toàn quyền sở hữu trí tuệ với trang thông tin điện tử, và mọi hành động sử dụng thông tin trên trang này mà không có sự đồng ý của chúng tôi đều là hành vi không được chấp nhận.