Giám đốc cấp cao

Mang kỹ năng của bạn đến một công ty làm tăng giá trị
Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina
Paragraphs

Tiêu đề
Lãnh đạo đưa chúng tôi đi xa hơn

Nội dung

Là một giám đốc điều hành cấp cao, bạn định hình, truyền cảm hứng cho người khác và cho phép phát triển cho các cá nhân, nhóm và doanh nghiệp của chúng tôi. Bạn là một hình mẫu nên thể hiện mục đích của công ty chúng tôi là ‘Nuôi dưỡng từ Thiên nhiên”

Bạn tạo điều kiện vượt trội bằng cách trao quyền cho nhân viên của chúng tôi. 

Để thúc đẩy công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đang hết sức kêu gọi năng lượng và chuyên môn của các chuyên gia đang khao khát trao quyền tự chủ và kinh doanh trong một công ty đa quốc gia lớn, chủ động định hình thị trường tiêu dùng nhanh. 

Bạn không ngừng khám phá, luôn suy nghĩ khác biệt  để đổi mới cách thức làm việc trong thị trường thay đổi nhanh để đạt được mục tiêu của chúng tôi. Và bạn cần có sức mạnh và sự liêm chính để chấp nhận trách nhiệm giải trình cho việc đưa ra các sáng kiến tập trung. Chúng tôi đang tìm kiếm sự lãnh đạo đưa chúng tôi đi xa hơn 

Trao quyền cho các nhà cải cách

Giám đốc thương mại toàn cầu của chúng tôi Aniruddha Kusurkar nói về sự cải cách, chân trời mới thông qua chương trình ‘Milkubator” của chúng tôi.

Cột mốc của chúng tôi

23,783

nhân viên toàn cầu

38

Quốc gia

16,995

thành viên chăn nuôi bò sữa

>100

xuất khẩu tới các quốc gia

94%

năng lượng xanh tại các địa điểm sản xuất

11.1

tỷ Euro doanh thu thuần