Team Leader Processing

 1. ควบคุม วางแผน และประสานงานกับแผนก/ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนมยูเอชทีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เต็มจำนวนและตามเวลาที่ต้องการ ตามแผนที่วางไว้ในแต่ละสัปดาห์โดยใช้เครื่องจักรและพนังานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
 2. ควบคุม วางแผน และประสานงานกับแผนก/ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการใช้วัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้วัตถุดิบมีคุณภาพดีและมีปริมาณพอใช้ทั้งสัปดาห์
 3. วิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการทำงานเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านคุณภาพและวิธีการผลิตเพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. ตรวจสอบ ควบคุมขั้นตอน และจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตต่างๆ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในระบบ GMP, GHP, Work Instruction, HACCP, QACP และ FSSC 22000
 5. วางแผน สั่งการ การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเชิงป้องกัน การซ่อมแซม แก้ไข และการหล่อลื่นเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความสมบูรณ์ และพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาโดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์
 6. ดำเนินการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หรือวิธีการทำงานที่ทำให้เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่ระบุในระบบ Work Instruction, HACCP, QACP และ FSSC 22000 เพื่อให้เครื่องจักร/อุปกรณ์ทำงานได้ตามเงื่อนไขที่ปกติ
 7. รวบรวมรายงานและนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 8. ดำเนินการปฏิบัติในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ในกลุ่มเครื่องจักรที่เป็นสมาชิกให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ
 9. ควบคุมการสูญเสียทางด้านวัตถุดิบ ควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
Team Leader Processing

What we ask

 • 3-5 ปี ในด้านอุตสาหกรรมอาหารนมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานเป็นผลัดได้
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้
 • มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบควบคุมคุณภาพ GMP, GHP, HACCP และ FSSC 22000

What we offer

FrieslandCampina Thailand is the affiliate of Royal FrieslandCampina and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon, My Boy, and Debic. The extensive product range of quality products includes UHT milk, yoghurt drinks, condensed milk, and whipping cream. We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

Vacancy description

 • ควบคุม วางแผน และประสานงานกับแผนก/ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนมยูเอชทีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เต็มจำนวนและตามเวลาที่ต้องการ ตามแผนที่วางไว้ โดยใช้เครื่องจักรและพนังานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และวิธีการทำงานเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและวิธีการผลิตเพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ควบคุมจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการทั้งด้านชีววิทยา เคมี และกายภาพ
 • สอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Staying true to who you really are, that is your starting point at FrieslandCampina. Because it is precisely by embracing our differences that we can grow together. We want to create a working environment that allows all employees to bring their best and authentic selves. If who we are suits you, but you're not sure if you're the best fit for the role, we still encourage you to apply so we can help you find the role that fits you best.

Report to Processing managerSupervise 8 staffs

Apply now

Contact

Narisara Udomkitmongkol

1  / 
JOB-ID: 53382 | Team Leader Processing, Thailand
Basic information

Apply for this job

Please provide your details here.

* Required fields

Filesize cannot exceed 7MB.
Filesize cannot exceed 5MB.
Filesize cannot exceed 10MB.

Are you sure you want to quit the application process?

Close the process by clicking the button or share the vacancy.